Biểu đồ hàng tồn kho nhà ở THÁNG 1 (HIC) và ĐIỂM TRONG THỜI GIAN (PIT) QUẬN hoặc HIC / PIT

Mỗi năm trong những ngày 10 cuối cùng của tháng 1, mỗi Dịch vụ chăm sóc liên tục (CoC) trên toàn quốc chụp ảnh một đêm tất cả nhà ở dành riêng (hoặc bị hạn chế) để sử dụng cho những người vô gia cư (HIC) và số người gặp phải vô gia cư (TNCN). Dưới đây là những con số cho Hạt Pima.

[LƯU Ý: Bản trình bày PIC HIC là kết quả tóm tắt PowerPoint. Hai báo cáo sau đây là những con số được nộp cho HUD. Đầu tiên là cho bối cảnh, hai cái còn lại cho dữ liệu cụ thể.]

Báo cáo đánh giá người vô gia cư hàng năm (AHAR)

Số người vô gia cư trong mỗi cộng đồng thường dao động trong suốt cả năm. Để thể hiện tình trạng vô gia cư đầy đủ hơn, mỗi CoC hàng năm nộp các ảnh chụp nhanh hàng quý về số lượng người vô gia cư trong cộng đồng của mình. Đây được gọi là dữ liệu Phân tích hệ thống theo chiều dọc (LSA) và được tổng hợp thành Báo cáo đánh giá người vô gia cư hàng năm (AHAR) trước Quốc hội. Dưới đây là các báo cáo của TPCH về số người vô gia cư ở Hạt Pima.

[LƯU Ý: Báo cáo 2018 LSA hoặc AHAR chưa được gửi]

Các biện pháp hiệu suất hệ thống

Các biện pháp hiệu suất hệ thống (SysPM) minh họa cho sự tiến bộ của cộng đồng đối với việc chấm dứt tình trạng vô gia cư. Sáu biện pháp hiện được báo cáo là: thời gian trung bình của những người vẫn vô gia cư; bao nhiêu phần trăm những người nhận được hỗ trợ nhà ở CoC trở về tình trạng vô gia cư; số người vô gia cư; mức độ mà những người trong nhà ở CoC có được việc làm và tăng thu nhập; và làm thế nào thành công những nỗ lực tiếp cận của chúng tôi là đặt người ở vĩnh viễn và giúp họ giữ lại nó.

TOP Bỏ để qua phần nội dung