Lịch các sự kiện

M Môn

T Th 3

W đám cưới

T Th 5

F Th 6

S Sat

S mặt trời

0 sự kiện,

0 sự kiện,

1 sự kiện,

-

Hội nghị trường hợp thanh niên

1 sự kiện,

-

Liên quân Thanh niên Vô gia cư TPCH

0 sự kiện,

0 sự kiện,

0 sự kiện,

0 sự kiện,

0 sự kiện,

1 sự kiện,

-

Hội nghị trường hợp thanh niên

0 sự kiện,

1 sự kiện,

-

TPCH được xây dựng cho Liên quân Zero

0 sự kiện,

0 sự kiện,

0 sự kiện,

2 sự kiện,

-

Liên minh Tiếp cận Cộng đồng TPCH

-

Ủy ban Đánh giá Hiệu suất Hệ thống TPCH

2 sự kiện,

-

Ủy ban đa dạng, công bằng và hòa nhập

-

Ủy ban HMIS TPCH

2 sự kiện,

-

Ủy ban tài trợ chương trình chăm sóc liên tục TPCH

-

Ủy ban nhập cảnh phối hợp TPCH

0 sự kiện,

0 sự kiện,

0 sự kiện,

0 sự kiện,

0 sự kiện,

1 sự kiện,

-

Hội nghị trường hợp thanh niên

0 sự kiện,

0 sự kiện,

0 sự kiện,

0 sự kiện,

0 sự kiện,

0 sự kiện,

1 sự kiện,

-

Ban Hành động Thanh niên TPCH

0 sự kiện,

0 sự kiện,

0 sự kiện,

0 sự kiện,