Báo cáo hàng quý

TPCH đảm nhận giám sát người nhận trợ cấp CoC và người nhận trợ cấp phụ, cũng như đánh giá hiệu suất Trợ cấp Giải pháp Khẩn cấp (ESG), nhằm mục đích tối ưu hóa hiệu suất và lợi ích cộng đồng ở cả cấp độ dự án và hệ thống, cũng như để hoàn thành các nhiệm vụ được quy định trong Phần 24 CFR 578 Phần phụ 7(a)(6) và 7(a)(7). Các hoạt động giám sát và đánh giá hiệu suất được thiết kế để thúc đẩy việc tuân thủ các yêu cầu của liên bang và địa phương, hỗ trợ cải tiến chất lượng liên tục, xác định cơ hội đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật, xác định các dự án và người nhận có hiệu suất cao cần được ưu tiên cho các quỹ dự án mới hoặc mở rộng, và xác định thấp - thực hiện các dự án mà hành động nên được thực hiện.

TOP Bỏ để qua phần nội dung