TPCH đã điều chỉnh lại cấu trúc quản trị và các ủy ban của mình vào năm 2020 như một phần của nỗ lực cộng đồng nhằm nâng cao hiệu quả hệ thống và xúc tiến mục tiêu chung của các thành viên là ngăn ngừa và chấm dứt tình trạng vô gia cư ở Tucson và khắp Quận Pima, Arizona.
Kết quả của việc tái liên kết này, một số ủy ban TPCH đã bị giải thể. Hồ sơ và tài liệu cho các ủy ban bị giải thể được lưu trữ bên dưới và có sẵn để kiểm tra công khai.

Ủy ban dịch vụ liên tục

Ban quản trị và kế hoạch

Ủy ban giám sát và đánh giá hiệu suất

Tiểu ban giải pháp khẩn cấp

Bấm vào đây cho các liên minh cộng đồng giải quyết các chương trình tạm trú khẩn cấp, ngăn chặn tình trạng vô gia cư và tiếp cận cộng đồng.

Tiểu ban thanh niên vô gia cư

Bấm vào đây để tìm hiểu thêm về Liên minh Thanh niên Vô gia cư của chúng tôi.

Tiểu ban điều phối tiếp cận cộng đồng

Bấm vào đây để biết thông tin về Liên minh Tiếp cận TPCH.

Bạn mới sử dụng Basecamp?

Basecamp cung cấp một diễn đàn để các thành viên liên minh giao tiếp trực tiếp và chia sẻ thông tin trong thời gian thực. Để có hướng dẫn ngắn gọn về Basecamp, hãy xem bản tóm tắt này video hướng dẫn.

TOP Bỏ để qua phần nội dung