Biểu đồ hàng tồn kho nhà ở THÁNG 1 (HIC) và ĐIỂM TRONG THỜI GIAN (PIT) QUẬN hoặc HIC / PIT

Mỗi năm trong những ngày 10 cuối cùng của tháng 1, mỗi Dịch vụ chăm sóc liên tục (CoC) trên toàn quốc chụp ảnh một đêm tất cả nhà ở dành riêng (hoặc bị hạn chế) để sử dụng cho những người vô gia cư (HIC) và số người gặp phải vô gia cư (TNCN). Dưới đây là những con số cho Hạt Pima.

[LƯU Ý: Bản trình bày PIC HIC là kết quả tóm tắt PowerPoint. Hai báo cáo sau đây là những con số được nộp cho HUD. Đầu tiên là cho bối cảnh, hai cái còn lại cho dữ liệu cụ thể.]

TOP Bỏ để qua phần nội dung