Báo cáo đánh giá người vô gia cư hàng năm (AHAR)

Số người vô gia cư trong mỗi cộng đồng thường dao động trong suốt cả năm. Để thể hiện tình trạng vô gia cư đầy đủ hơn, mỗi CoC hàng năm nộp các ảnh chụp nhanh hàng quý về số lượng người vô gia cư trong cộng đồng của mình. Đây được gọi là dữ liệu Phân tích hệ thống theo chiều dọc (LSA) và được tổng hợp thành Báo cáo đánh giá người vô gia cư hàng năm (AHAR) trước Quốc hội. Dưới đây là các báo cáo của TPCH về số người vô gia cư ở Hạt Pima.

TOP Bỏ để qua phần nội dung