Ủy ban Hệ thống Thông tin Quản lý Người vô gia cư (HMIS) cung cấp chuyên môn, giám sát và hướng dẫn cho Ban CoC liên quan đến Hệ thống Thông tin Quản lý Người vô gia cư TPCH.

Các cuộc họp của Ủy ban

Tất cả các cuộc họp của ủy ban đều mở cửa cho công chúng. Thông tin cuộc họp có tại www.tpch.net/calendar.

Trách nhiệm của Ủy ban

  1. Rà soát và cung cấp hướng dẫn cho Ban CoC về khả năng HMIS của TPCH, lựa chọn phần mềm và các khuyến nghị lập kế hoạch.
  2. Đánh giá chất lượng dữ liệu HMIS để bao gồm tính đầy đủ của dữ liệu và độ chính xác của dữ liệu và báo cáo dữ liệu này cho Hội đồng CoC, thành viên và các cơ quan tham gia HMIS.
  3. Xem xét, cập nhật và giám sát các chính sách và thủ tục liên quan đến dữ liệu HMIS và việc sử dụng dữ liệu đó.
  4. Xem xét và đề xuất phê duyệt Đếm thời điểm, Đếm kiểm kê nhà ở, Báo cáo hoạt động hàng năm, Phân tích hệ thống theo chiều dọc, Báo cáo hiệu suất hệ thống và các dữ liệu HUD khác đệ trình lên Ban CoC.
  5. Tiến hành đánh giá liên tục hệ thống HMIS và thu thập phản hồi của người dùng để cải thiện trải nghiệm HMIS.

Ủy viên Ủy ban

Chủ tịch - Hóa đơn Anna, Dịch vụ cộng đồng Pueblo cũ

Yvette Gonzales, Hạt Pima

Melissa giàn giáo, Thành phố Tucson

Valerie Grothe, La Frontera

Mike Edmonds, Người ủng hộ cộng đồng

Patti Scott-Lopez, Sức khỏe toàn diện Arizona

Kristina Abril, Tổ chức Primavera

trống, Ghế Thành viên Ủy ban

trống, Ghế Thành viên Ủy ban


Biên bản cuộc họp trước đây

TOP Bỏ để qua phần nội dung