Ủy ban Phối hợp Nhập cảnh cung cấp kiến ​​thức chuyên môn, giám sát và hướng dẫn cho Hội đồng CoC liên quan đến Hệ thống Nhập cảnh Phối hợp TPCH.

Các cuộc họp của Ủy ban

Tất cả các cuộc họp của ủy ban đều mở cửa cho công chúng. Thông tin cuộc họp có tại www.tpch.net/calendar.

Trách nhiệm của Ủy ban

  1. Đề xuất các chính sách và thủ tục để cải thiện và xúc tiến quá trình Đầu vào có Phối hợp cho Ban CoC.
  2. Tham gia vào việc lập kế hoạch đang thực hiện và đánh giá Hệ thống Nhập cảnh Phối hợp ít nhất hàng năm.
  3. Mở rộng các mối liên kết về nhà ở và dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn ở các dịch vụ giáo dục và việc làm trong hệ thống Đầu vào Phối hợp.
  4. Mở rộng và cải thiện sự phối hợp giữa các nguồn lực tiếp cận, tạm trú, chuyển hướng và ngăn chặn tình trạng vô gia cư và ngăn chặn trục xuất trong hệ thống Phối hợp Nhập cảnh.
  5. Giám sát sự tham gia và việc sử dụng Hệ thống Nhập cảnh Phối hợp giữa các dự án Tài trợ Giải pháp Khẩn cấp và Chăm sóc liên tục; báo cáo thông tin tham gia và sử dụng cho Ban CoC.

Ủy viên Ủy ban

Chủ tịch - Melissa Benjamin, Người ủng hộ cộng đồng

Phó Chủ tịch - Valerie Grothe, Trung tâm La Frontera

Mèo Poltson, Thành phố Tucson

Hóa đơn Anna, Dịch vụ cộng đồng cũ của người da đỏ

Phil Pierce, Dịch vụ cộng đồng cũ của người da đỏ 

Daniel Jessup, Quỹ Primavera

trống, Ghế Thành viên Ủy ban

trống, Ghế Thành viên Ủy ban

trống, Ghế Thành viên Ủy ban


Biên bản cuộc họp trước đây

Lịch họpTOP Bỏ để qua phần nội dung