Báo cáo hiệu suất hàng năm (APR)

Khi TPCH giám sát hiệu suất hàng quý, các dự án có cơ hội liên tục cải thiện hiệu suất dự án của họ và tăng khả năng họ gửi báo cáo hiệu suất hàng năm (APR) tuân thủ và chính xác. Xem các liên kết bên dưới để biết APR của dự án để biết cách các dự án này thực hiện trong suốt cả năm chương trình của họ. 

TOP Bỏ để qua phần nội dung