Các biện pháp hiệu suất hệ thống (SysPM) minh họa cho sự tiến bộ của cộng đồng đối với việc chấm dứt tình trạng vô gia cư. Sáu biện pháp hiện được báo cáo là: thời gian trung bình của những người vẫn vô gia cư; bao nhiêu phần trăm những người nhận được hỗ trợ nhà ở CoC trở về tình trạng vô gia cư; số người vô gia cư; mức độ mà những người trong nhà ở CoC có được việc làm và tăng thu nhập; và làm thế nào thành công những nỗ lực tiếp cận của chúng tôi là đặt người ở vĩnh viễn và giúp họ giữ lại nó.

TOP
Hãy tình nguyện để giúp giảm thiểu tình trạng vô gia cư ngay hôm nay!

Chúng tôi cần hơn 300 tình nguyện viên đến khắp Quận Pima. Các tình nguyện viên sẽ đến thăm các trại ở bãi rửa và sa mạc, bến xe buýt, địa điểm ăn uống, các tòa nhà bỏ hoang và các khu vực khác mà những người không có nhà ở có thể trú ẩn vào sáng Thứ Tư, 26 Tháng Giêng, 2022.  Tìm hiểu thêm

Bỏ để qua phần nội dung