Các biện pháp hiệu suất hệ thống (SysPM) minh họa cho sự tiến bộ của cộng đồng đối với việc chấm dứt tình trạng vô gia cư. Sáu biện pháp hiện được báo cáo là: thời gian trung bình của những người vẫn vô gia cư; bao nhiêu phần trăm những người nhận được hỗ trợ nhà ở CoC trở về tình trạng vô gia cư; số người vô gia cư; mức độ mà những người trong nhà ở CoC có được việc làm và tăng thu nhập; và làm thế nào thành công những nỗ lực tiếp cận của chúng tôi là đặt người ở vĩnh viễn và giúp họ giữ lại nó.

TOP Bỏ để qua phần nội dung