Hội đồng chung TPCH là cơ quan thành viên hợp tác của chúng tôi, họp hàng quý vào Thứ Năm thứ hai của tháng Hai, tháng Năm (Hội nghị Thường niên của chúng tôi), Tháng Tám và Tháng Mười Một. Nó bao gồm hai loại thành viên:

  1. Thành viên chung, bất cứ ai quan tâm đến việc chấm dứt tình trạng vô gia cư và trong các vấn đề liên quan đến tình trạng vô gia cư, tham dự các cuộc họp và tham gia thảo luận.
  2. Thành viên bỏ phiếu, những thành viên thường xuyên tham gia vào các cuộc họp của Đại hội đồng và ủy ban và điền vào và gửi một mẫu thành viên. Thành viên bỏ phiếu thực hiện và chuyển động thứ hai, bỏ phiếu về các kiến ​​nghị và bầu các thành viên của Hội đồng quản trị TPCH để mở ghế tại Hội nghị thường niên.

Để trở thành thành viên bỏ phiếu, một cơ quan hoặc cá nhân phải.

  • Hoàn thành và nộp mẫu thành viên cho Thư ký Hội đồng Quản trị; và
  • Tham dự hai cuộc họp Đại hội đồng TPCH liên tiếp. 
  • Giữ lại các đặc quyền bỏ phiếu bằng cách tiếp tục tham dự ít nhất một cuộc họp của ủy ban mỗi quý và tham dự ít nhất mọi cuộc họp của Đại hội đồng khác (nghĩa là không bỏ lỡ hai cuộc họp của Đại hội đồng liên tiếp).

Chúng tôi mời bạn tham gia với chúng tôi với tư cách là Thành viên chung hoặc Thành viên biểu quyết. Để trở thành Thành viên Bỏ phiếu TPCH, hãy bắt đầu tham dự các cuộc họp và điền vào biểu mẫu thành viên tại www.tpch.net/join.


Biên bản cuộc họp trước đây

Lịch họp

TOP

Hoạt động Deep Freeze (ODF) HIỆN TẠI ĐÃ TẮT 

Chiến dịch Deep Freeze (ODF) là nơi trú ẩn khẩn cấp do thời tiết khắc nghiệt vào mùa đông của Tucson dành cho những người vô gia cư. ODF có hiệu lực khi dự đoán thời tiết cho nhiệt độ qua đêm là 40 ° F hoặc thấp hơn khi có mưa, 35 ° F trở xuống không mưa hoặc khi các yếu tố gió lạnh cho thấy có nguy cơ sức khỏe do tiếp xúc. Bạn không cần ID hoặc thẻ TB để tham gia ODF.

Bỏ để qua phần nội dung