Ang Komite ng Pamamahala at Pagpaplano ay responsable para sa:

a. pagtatag ng isang forum ng pagpaplano upang payuhan ang Lupon sa ebolusyon ng TPCH; pagtugon sa mga umuusbong na uso, ipinag-uutos na batas at mga tugon ng komunidad sa kahirapan at kawalan ng tahanan; pagrerepaso at pagmumungkahi ng mga update at pagbabago sa Governance Charter at Mga Patakaran sa Operating at Strategic Plan sa Lupon;

b. inirerekomenda ang isang slate ng mga kandidato para sa mga posisyon sa Lupon, na kumakatawan sa pagkakaiba-iba ng populasyon na bumubuo sa pagiging kasapi ng TPCH na iboboto sa Taunang pagpupulong ng pagiging kasapi ng TPCH sa Mayo;

c. pag-alam sa komunidad ng gawain ng TPCH upang wakasan ang kawalan ng tirahan sa pamamagitan ng pag-unlad ng social media, tulad ng, isang website ng TPCH, Facebook, Twitter; pinadali ang pagiging kasapi ng pangangalap at mga aktibidad sa pagpapanatili; at suriin ang katayuan ng indibidwal at organisasyon ng pagboto sa isang quarterly na batayan;

d. pagtaguyod ng misyon ng TPCH upang madagdagan ang kamalayan ng komunidad at magtataas ng pondo sa pamamagitan ng taunang pagpupulong ng TPCH at iba pang mga aktibidad; at,

e. pagtulong sa Collaborative Applicant sa HUD Continum of Care Application.


Mga Minuto ng Komite

TOP Laktawan sa nilalaman