Ang mga komite ng TPCH ay nabuo upang maglingkod sa Konseho. Ang mga upuan o tagapangasiwa ng mga komite, subcommittees at workgroup ay dapat maging mga myembro ng pagboto. Ang bawat komite ay nabuo upang maglingkod ng mga partikular na pag-andar. Ang lahat ng mga function ng komite ay isama ang edukasyon at pag-iwas sa kawalan ng tirahan.

TOP

Ang Operation Deep Freeze (ODF) ay nasa bilang NOVEMBER 19, 2019

Upang sumali sa ODF, pumunta sa The Salvation Army Hospitality House, 1002 N. Main Ave., Tucson sa pagitan ng 2-5 pm para sa paggamit. Hinahain ang hapunan na 5-6 pm.

Ang Operation Deep Freeze (ODF) ay ang taglamig ng Tucson na malubhang-panahon na emergency na tirahan para sa mga taong nakakaranas ng kawalan ng tirahan. Napapatupad ang ODF kapag ang mga hula sa panahon ay para sa magdamag na temperatura ng 40 ° F o mas mababa sa ulan, 35 ° F o mas mababa nang walang ulan, o kapag ang mga kadahilanan ng hangin na pang-hangin ay nagpapahiwatig ng isang panganib sa kalusugan mula sa pagkakalantad. Hindi mo kailangan ng isang ID o isang kard ng TB upang makilahok sa ODF.

Laktawan sa nilalaman