Lịch các sự kiện

M Môn

T Th 3

W đám cưới

T Th 5

F Th 6

S Sat

S mặt trời

1 sự kiện,

-

Nhận chăn TPCH

0 sự kiện,

1 sự kiện,

-

Hội nghị trường hợp thanh niên

1 sự kiện,

-

Liên minh thanh niên vô gia cư TPCH: Chuỗi đào tạo chăm sóc nuôi dưỡng Phần III

0 sự kiện,

0 sự kiện,

0 sự kiện,

1 sự kiện,

-

Nhận chăn TPCH

2 sự kiện,

1 sự kiện,

0 sự kiện,

1 sự kiện,

0 sự kiện,

0 sự kiện,

1 sự kiện,

-

Nhận chăn TPCH

2 sự kiện,

1 sự kiện,

-

Hội nghị trường hợp thanh niên

0 sự kiện,

0 sự kiện,

0 sự kiện,

1 sự kiện,

-

Nhận chăn TPCH

0 sự kiện,

0 sự kiện,

1 sự kiện,

0 sự kiện,

0 sự kiện,

0 sự kiện,

1 sự kiện,

-

Nhận chăn TPCH

1 sự kiện,

2 sự kiện,

-

Hội nghị trường hợp thanh niên

-

Ban Hành động Thanh niên TPCH

0 sự kiện,

0 sự kiện,

0 sự kiện,

0 sự kiện,