Lịch các sự kiện

M Môn

T Th 3

W đám cưới

T Th 5

F Th 6

S Sat

S mặt trời

0 sự kiện,

1 sự kiện,

1 sự kiện,

-

NHẬN CHĂN

4 sự kiện,

-

NHẬN CHĂN

-

NHẬN CHĂN

-

NHẬN CHĂN

0 sự kiện,

0 sự kiện,

0 sự kiện,

0 sự kiện,

0 sự kiện,

1 sự kiện,

-

NHẬN CHĂN

4 sự kiện,

-

NHẬN CHĂN

-

NHẬN CHĂN

-

NHẬN CHĂN

1 sự kiện,

0 sự kiện,

0 sự kiện,

0 sự kiện,

3 sự kiện,

-

Ủy ban Đánh giá Hiệu suất Hệ thống TPCH

2 sự kiện,

-

NHẬN CHĂN

-

Ủy ban HMIS TPCH

9 sự kiện,

-

Ủy ban tài trợ chương trình chăm sóc liên tục TPCH

-

NHẬN CHĂN

-

NHẬN CHĂN

0 sự kiện,

0 sự kiện,

0 sự kiện,

0 sự kiện,

0 sự kiện,

3 sự kiện,

-

NHẬN CHĂN

-

Ủy ban đa dạng, công bằng và hòa nhập

-

Ủy ban đa dạng, công bằng và hòa nhập

3 sự kiện,

-

NHẬN CHĂN

-

NHẬN CHĂN

-

Ủy ban nhập cảnh phối hợp TPCH

0 sự kiện,

0 sự kiện,

0 sự kiện,

0 sự kiện,

0 sự kiện,

1 sự kiện,

-

NHẬN CHĂN

2 sự kiện,

-

NHẬN CHĂN

-

NHẬN CHĂN

0 sự kiện,

0 sự kiện,

0 sự kiện,