Hội nghị trường hợp thanh niên

Nhóm của Microsoft

Chào buổi sáng, Nhóm Hội thảo Trường hợp Thanh niên, Quận Pima đang chuyển đổi từ nền tảng ZOOM sang Microsoft Teams cho tất cả các cuộc họp ảo và/hoặc kết hợp trong tương lai. Để tải xuống Microsoft Teams, hãy nhấp vào https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/download-app… ĐỌC TIẾP Hội nghị trường hợp thanh niên

Ban Hành động Thanh niên TPCH

1920 E Silverlake Rd #207, Tucson, AZ 85713

Chào mọi người! Lance đã xác nhận rằng các cuộc họp này, hiện nay là hàng quý, sẽ diễn ra tại Goodwill Metro REC tại địa chỉ được liệt kê ở trên (1920 E Silverlake Rd #207, Tucson, AZ 85713).

Ban Hành động Thanh niên TPCH

1920 E Silverlake Rd #207, Tucson, AZ 85713

Chào mọi người! Lance đã xác nhận rằng các cuộc họp này, hiện nay là hàng quý, sẽ diễn ra tại Goodwill Metro REC tại địa chỉ được liệt kê ở trên (1920 E Silverlake Rd #207, Tucson, AZ 85713).

Ban Hành động Thanh niên TPCH

1920 E Silverlake Rd #207, Tucson, AZ 85713

Chào mọi người! Lance đã xác nhận rằng các cuộc họp này, hiện nay là hàng quý, sẽ diễn ra tại Goodwill Metro REC tại địa chỉ được liệt kê ở trên (1920 E Silverlake Rd #207, Tucson, AZ 85713).

Hội nghị trường hợp thanh niên

Nhóm của Microsoft

Chào buổi sáng, Nhóm Hội thảo Trường hợp Thanh niên, Quận Pima đang chuyển đổi từ nền tảng ZOOM sang Microsoft Teams cho tất cả các cuộc họp ảo và/hoặc kết hợp trong tương lai. Để tải xuống Microsoft Teams, hãy nhấp vào https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/download-app… ĐỌC TIẾP Hội nghị trường hợp thanh niên