Lịch các sự kiện

M Môn

T Th 3

W đám cưới

T Th 5

F Th 6

S Sat

S mặt trời

0 sự kiện,

1 sự kiện,

-

Họp Hội đồng quản trị TPCH

0 sự kiện,

2 sự kiện,

-

Ủy ban nhập cảnh phối hợp TPCH

-

Ban Hành động Thanh niên TPCH

0 sự kiện,

0 sự kiện,

0 sự kiện,

0 sự kiện,

0 sự kiện,

0 sự kiện,

1 sự kiện,

0 sự kiện,

0 sự kiện,

0 sự kiện,

1 sự kiện,

-

Ủy ban Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập

2 sự kiện,

- Định kỳ

Liên minh Tiếp cận Cộng đồng TPCH

- Định kỳ

Ủy ban Đánh giá Hiệu suất Hệ thống TPCH

1 sự kiện,

-

Ủy ban HMIS TPCH

2 sự kiện,

-

Cuộc họp của Đại hội đồng TPCH

-

Ban Hành động Thanh niên TPCH

1 sự kiện,

-

CANCELED - TPCH Build for Zero Coalition

0 sự kiện,

0 sự kiện,

0 sự kiện,

0 sự kiện,

0 sự kiện,

0 sự kiện,

0 sự kiện,

0 sự kiện,

0 sự kiện,

0 sự kiện,

1 sự kiện,

-

Họp Hội đồng quản trị TPCH

0 sự kiện,

2 sự kiện,

-

Ủy ban nhập cảnh phối hợp TPCH

-

Ban Hành động Thanh niên TPCH

0 sự kiện,

0 sự kiện,

0 sự kiện,

0 sự kiện,

0 sự kiện,

0 sự kiện,

1 sự kiện,

0 sự kiện,

0 sự kiện,

0 sự kiện,